REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.bookszop.pl.

2.       Właścicielem sklepu jest Igor Porczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IGMAR Igor Porczyński, ul. Pietrusińskiego nr 18/22 lok. 21, 91-009 Łódź, NIP: 7262421479, REGON: 364425950, zwany dalej Sklepem.

3.       Na potrzeby prowadzenia niniejszego sklepu internetowego Sklep udostępnia następujący adres poczty elektronicznej: sklep@bookszop.pl.

4.       Niniejszy regulamin dostępny jest formacie pliku .pdf, który można pobrać klikając tutaj.

5.       Osoba korzystająca ze sklepu internetowego zwana będzie w dalszej części Regulaminu również Kupującym.

6.       Stronami zawieranych w formie zamówienia umów sprzedaży są Sklep (zwany dalej również Sprzedającym) oraz Kupujący.

 

§2 Sklep

 

1.       Sklep prowadzi za pośrednictwem strony internetowej www.bookszop.pl działalność handlową polegającą na wysyłkowej sprzedaży m.in. książek, artykułów papierniczych i zabawek.

2.       Sklep umożliwia dokonywanie zakupów zarówno za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Użytkownika założonego w sklepie, jak i bez rejestracji.

3.       Do skorzystania ze sklepu koniczne jest posiadanie urządzenia końcowego połączonego z siecią Internet, pozwalającego na wprowadzanie tekstu, dokonywanie wyboru poprzez „zaznaczenie” (checkbox) w polach do tego przeznaczonych oraz przeglądanie stron internetowych, a także posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

4.       Sklep umożliwia następujące formy płatności za zakupione towary:

- przelew na rachunek bankowy,

- płatności elektroniczne udostępnione przez PayPro S.A. (Przelewy24),

- płatność za pobraniem

5.       Zakazane jest wpływanie przez osoby korzystające ze sklepu internetowego ingerowanie w treści zamieszone na stronie internetowej, w szczególności przesyłanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 

§3 Rejestracja

 

1.       Sklep udostępnia Kupującym możliwość założenia Konta Użytkownika.

2.       Osoby korzystające z Konta Użytkownika zwane będą w dalszej części regulaminu Użytkownikami.

3.       Konto Użytkownika zakładane jest po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłaniu go poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj” oraz otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości potwierdzającej rejestrację.

4.       Użytkownik zobowiązany jest zachować w poufności dane logowania określone podczas rejestracji, również w kształcie wynikającym z ewentualnych zmian dokonanych po rejestracji Konta. Sklep nie odpowiada za szkody wynikające z udostępniania danych logowania osobom nieuprawnionym.

 

§4 Zawarcie umowy

 

1.       Umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu płatności za zamówione towary oraz ich doręczenie, których zamówienie zostało potwierdzone przez Sklep za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego na stronie internetowej oraz poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.       Płatności, o której mowa w ust. 1 należy dokonać zgodnie z zadeklarowaną podczas składania zamówienia formą płatności.

3.       W przypadku zaksięgowania płatności po upływie 10 dni od dnia złożenia zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy, chyba że sklep potwierdzi jej zawarcie pomimo upływu czasu.

4.       Sklep udostępnia Kupującym następujące formy płatności:

5.       Sklepowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności, jeżeli Sklep z uwagi na braki ilościowe towarów nie będzie w stanie zrealizować zamówienia.

6.       Ceny wskazane w sklepie internetowym są cenami brutto.

7.       Ceny wskazane w sklepie internetowym nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy określany jest osobno w trakcie składania zamówienia. W przypadku wyboru sposobu doręczenia powodującego konieczność uiszczenia zapłaty przed dokonaniem doręczenia koszt doręczenia zostanie przy potwierdzeniu zamówienia doliczony do ceny towarów.

 

§5 Realizacja zamówienia

 

1.       Sklep dokona wysyłki zakupionego towaru w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §4.1 Regulaminu, tj. od zaksięgowania płatności. W przypadku wskazanym w §4.3 towar zostanie wysłany w terminie wskazanym w wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy.

2.       Towar zostanie wysłany na adres wskazany podczas składania zamówienia i w sposób wybrany przez Kupującego.

3.       W przypadku przeszkód nieleżących po stronie Sklepu uniemożliwiających skorzystanie z wybranego przez Kupującego sposobu doręczenia Sklep dokona wyboru innego sposobu doręczenia, w pierwszej kolejności wybierając sposób zbliżony do wybranego i tańszy od wybranego, dokonując zwrotu nadpłaty. W przypadku wyboru przez Sklep sposobu dostawy droższego od wskazanego przez Kupującego dodatkowy ponad ustalony koszt dostawy obciąża Sklep.

4.       Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa po indywidualnym uzgodnieniu zamówienia ze Sklepem i otrzymaniu przez Kupującego zgody Sklepu na realizację takiego zamówienia.

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 

1.       Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

2.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną na adres i dane podane w Regulaminie). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest pod adresem ……….. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.       W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: IGMAR Igor Porczyński, ul. Kasprzaka 7/9 bud. C, 91-078 Łódź  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

§7 Postępowanie reklamacyjne

 

1.       W przypadku stwierdzenia wady zakupionego przedmiotu w terminie 24 miesięcy od dnia zakupu Kupującemu przysługuje prawo reklamacji.

2.       W celu skorzystania z prawa reklamacji prosimy o przesłanie wadliwego produktu na adres: IGMAR Igor Porczyński, ul. Kasprzaka 7/9 bud. C, 91-078. Do przesyłki prosimy załączyć formularz reklamacyjny, który znajdą Państwo tutaj.

3.       Sklep ustosunkuje się do Państwa reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwego produktu.

 

§8 Przetwarzanie danych osobowych

 

W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dn. 2016.05.04), dalej zwanego RODO, informujemy, iż:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Igor Porczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IGMAR Igor Porczyński, ul. Pietrusińskiego nr 18/22 lok. 21, 91-009 Łódź, NIP: 7262421479;

2.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu sprzedaży zakupionych przez Kupującego produktów, a podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. A, B, C i F RODO oraz art. 18 ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219. t.j. z dn. 2017.06.24). W zakresie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jest możliwość prowadzenia korespondencji z osobą, której dane są przetwarzane;

3.       Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, podmioty obsługujące sklep internetowy pod kątem technicznym, podmioty współuczestniczące w realizacji zamówienia, w szczególności firmy kurierskie i podmioty uczestniczące w procesie płatności, a także prowadzące obsługę księgową sklepu, podmioty obsługujące pocztę elektroniczną administratora, podmioty zapewniające przestrzeń serwerową administratorowi, podmioty z którymi administrator współpracuje w ramach akcji marketingowych;

4.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu sprzedaży z uwzględnieniem okresu prawa odstąpienia od umowy, rękojmi za wady oraz terminów wynikających ze szczególnych unormowań związanych z przechowywanie dokumentów księgowych, a także czasu prowadzenia korespondencji oraz wysyłania newslettera oraz czas udostępniania Konta Użytkownika. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dane przetwarzane mogą być aż do jej cofnięcia.  Odbiorcy danych będący osobnymi administratorami mogą przetwarzać dane przez okres wskazany w ich informacjach o przetwarzaniu danych;

5.       Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadrzędnego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – z ograniczeniami wynikającymi z ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;

6.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, iż przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia procesu sprzedaży.

7.       Informujemy ponadto, iż w przypadku gdy podstawą przetwarzania będzie zgoda Kupującego lub Użytkownika, w przypadku gdy nie ukończył on 16 lat konieczne jest by zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem będącym Kupującym lub Użytkownikiem.

8.       Informujemy, że na stronie umieszczone zostały wtyczki portali społecznościowych, z których korzystanie może spowodować zbieranie danych o użytkowniku przez te podmioty. Podmioty te nie są kontrolowane przez administratora niniejszej strony, a wszelkie zasady gromadzenia prze nie danych można znaleźć w ich regulaminach, umieszczonych na ich stronach internetowych. Zaleca się zapoznanie z tymi dokumentami przed korzystaniem z zamieszczonych wtyczek.

 

§9 Rozwiązywanie sporów

 

1.       Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług i zawieraniem umów przez Sklep rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

2.       Sprzedający informuje iż, Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o polubownym sposobem rozwiązywania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl). Możliwe jest również skorzystanie z platformy znajdującej się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1.       Niniejszy regulamin wiąże Strony w brzmieniu z chwili skutecznego złożenia zamówienia.

2.       Prawem obowiązującym w przypadku sporów wynikających z umów zawieranych przez Strony poprzez sklep internetowy jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych w ramach sklepu internetowego rozstrzygane będą przez sądy polskie.